Contact informatie:


Praktijk Vica

Kerkepad 28 B

1619 AE Andijk


06-33753244

info@praktijkvica.nl

KVK nr: 68205287

Praktijk Vica © all rights reserved

Webdesign Hartendorp Fotografie

Meer informatie of een afspraak maken?

Home

Terug naar overzicht

Algemene voorwaarden Praktijk Vica


Artikel 1.Definities

Om onduidelijkheid en verwarring te voorkomen ligt Praktijk Vica veelvoorkomende definities graag toe:

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Praktijk Vica, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze door Praktijk Vica uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

3. Praktijk Vica heeft ten alle tijden het recht om bij eventuele toegestane afwijkingen van deze voorwaarden alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Praktijk Vica deze voorwaarden (op eigen keuze en inzicht) soepel toepast.

4. Praktijk Vica heeft het recht om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de Opdrachtgever van de wijziging in kennis is gesteld, met dien verstande dat voor reeds gesloten overeenkomsten de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de order tot stand is gekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen van Praktijk Vica zijn vrijblijvend, tenzij het aanbod een termijn voor aanvaarding bevat. Praktijk Vica is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Praktijk Vica binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Praktijk Vica is bevestigd.

2. De prijzen in opmaat gemaakte zakelijke offertes zijn exclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3. De prijzen in particuliere offertes, zoals op de site vermeldt, zijn inclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Praktijk Vica opgegeven specificaties waarop Praktijk Vica haar aanbieding baseert.

5. Praktijk Vica kan niet aan haar offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

7. Aanbiedingen gebaseerd op verzilveren van (cadeau) bonnen, actiekaarten en waardebonnen kunnen enkel op vertoon van deze bonnen of kaarten worden verzilverd.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Praktijk Vica zal alle overeengekomen diensten uitvoeren naar beste kunnen en vermogen. Dit met al het nodige vakmanschap, volgens de maatstaven en richtlijnen van de Kwaliteitsregister voor de Equine Assisted Coach (KREAC).

2. Praktijk Vica heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden wanneer dat als nuttig of noodzakelijk geacht wordt.

3. Wanneer Praktijk Vica de opdracht krijgt om in samenwerking met derden een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Praktijk Vica aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van derden.

4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Praktijk Vica aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Praktijk Vica worden verstrekt. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Praktijk Vica zijn verstrekt, heeft Praktijk Vica het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5. Honorarium en kosten

1. Het honorarium van Praktijk Vica bestaat voor particulieren uit een vooraf vastgesteld bedrag per tijdseenheid zoals op de website vermeldt. Dit bedrag kan worden doorberekend op basis van de tarieven per door Praktijk Vica gewerkte tijdseenheid. Dit wanneer de geleverde dienst afwijkt wat betreft vooraf bepaalde tijd en inspanning.

2. Praktijk Vica kan de Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Praktijk Vica heeft, wanneer een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Praktijk Vica heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

3. Praktijk Vica heeft het recht om in overleg met Opdrachtgever halfjaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 6. Facturatie en betaling

1. Praktijk Vica is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de Opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden gebracht.

2. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan.

3. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum.

4. Na het verstrijken van 10 dagen volgt een tweede betalingsverzoek vanuit Praktijk Vica. Opdrachtgever dient binnen 7 dagen dit betalingsverzoek te voldoen. Indien dit niet gebeurd zullen alle extra kosten die moeten worden gemaakt door Praktijk Vica om de betaling rond te krijgen voor rekening komen van de opdrachtgever.

5. In geval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Praktijk Vica hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.

6. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Praktijk Vicaen de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Praktijk Vica onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Annulering

1. Annulering van een dienst is slechts mogelijk tot 24 uur vóór aanvang van de betreffende dienst. Indien de annulering plaatsvindt binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende dienst of wanneer de dienst reeds gestart is, bedragen de annuleringskosten 100% van het overeengekomen tarief. Met uitzondering van de groepsgerichte diensten geboekt voor minimaal 2 personen zoals: teambuilding, teamuitjes, ouder en kind workshops, coachworkshops etc. Daarvoor geldt een annuleringstermijn van minimaal 1 week vóór aanvang van de betreffende dienst.

2. Indien de Opdrachtgever gedurende de looptijd van een dienst besluit, om wat voor reden dan ook, niet langer deel te nemen aan de dienst, dient de Opdrachtgever de niet betaalde overeengekomen dienst evengoed te betalen. Er vindt geen restitutie van reeds betaalde dienst plaats, noch heeft de Opdrachtgever recht op toegang tot een andere dienst. Een coachee kan zich in een dergelijk geval niet door een andere persoon laten vervangen.

3. Indien Praktijk Vica, om wat voor reden ook, besluit dat een dienst geen doorgang kan vinden dan wel naar een latere datum dient te worden verplaatst, stelt Praktijk Vica de Opdrachtgever tijdig van haar voornemen via e-mail op de hoogte. In geval van annulering door Praktijk Vica heeft de Opdrachtgever recht op restitutie van reeds betaalde diensten. In geval van verplaatsing wordt de opdrachtgever in overleg aangemeld voor een nieuwe datum en vindt annulering en restitutie van reeds betaalde diensten slechts plaats na verzoek hiertoe van de Opdrachtgever.

4. Annulering door de Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 8. Duur en beëindiging van de overeenkomst

1. De overeenkomst wordt in overleg aangegaan voor bepaalde tijd en zal van rechtswege eindigen wanneer deze is afgerond.

2. Opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de opdracht kunnen worden beïnvloed door allerlei onvoorziene factoren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot weersomstandigheden.

3. Praktijk Vica zal zich inspannen de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Deze planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen kunnen echter nooit als fatale termijnen worden aangemerkt. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Praktijk Vica, geeft overschrijding van de planning en de daarin opgenomen (deel-) termijnen aan Opdrachtgever niet het recht om tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of opzeggingen van de opdracht over te gaan, noch het recht op vergoeding van enige door Opdrachtgever dientengevolge geleden schade.

4. Opdrachtgever en Praktijk Vica hebben beide het recht de overeenkomst tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van 1 kalendermaand, indien en voor zover een van hen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht en eventuele aanvullende opdrachten wegens gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden.

5. Praktijk Vica is gerechtigd de overeengekomen dienst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van een door Praktijk Vica verzonden factuur, binnen 10 dagen na schriftelijke aanmaning.

6. Zowel Opdrachtgever als Praktijk Vica kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard, liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft of op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd. Praktijk Vica is in geval van ontbinding tegenover Opdrachtgever nimmer tot enige restitutie van al ontvangen vergoedingen dan wel tot schadevergoeding gehouden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Indien Praktijk Vica aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.

2. Deelname aan de activiteiten van Praktijk Vica geschiedt op eigen risico.

3. Aansprakelijkheid voor schade ontstaan door annuleren of onverantwoord gedrag van de zijde van de Opdrachtgever is uitgesloten.

4. Opdrachtgever vrijwaart Praktijk Vica voor aanspraken van derden.

5. Bij uitvoering van de opdracht is Praktijk Vica niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden.

6. Praktijk Vica heeft het recht om een deelnemer uit te sluiten van deelname zonder dat de deelnemer recht heeft op restitutie.

7. Indien Praktijk Vica aansprakelijk is gesteld voor schade en Praktijk Vica beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering waarop de schade kan worden verhaald, dan is de aansprakelijkheid van Praktijk Vica beperkt tot maximaal de in dat specifieke geval door de verzekeraar van de Opdrachtnemer uitgekeerde vergoeding. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden. 
b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Praktijk Vica aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Praktijk Vica kunnen worden toegerekend. 
c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

8. Tenzij, in afwijking van hetgeen daaromtrent in dit lid is bepaald, door de verzekeraar van Praktijk Vica aansprakelijkheid voor onderstaande punten wordt erkent, is Praktijk Vica nimmer aansprakelijk voor: 
a. Indirecte schade; 
b. Gevolgschade; 
c. Gederfde winst; 
d. Gemiste besparingen; 
e. Schade door bedrijfsstagnatie;

9. Praktijk Vica zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Praktijk Vica is niet aansprakelijk jegens de Opdrachtgever c.q. Coachee voor fouten of tekortkomingen van deze derden. In voorkomend geval is de Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derde(n) zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

10. Indien de Opdrachtgever en/of Coachee een eventuele vordering jegens Praktijk Vica niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van 1 jaar te vervallen.

11. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Praktijk Vica

Artikel 10. Veiligheid en risico-acceptatie

1. Opdrachtgever is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de dienst.

2. Opdrachtgever neemt deel aan de dienst voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van Praktijk Vica geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek. In geval van minderjarigheid van de Coachee vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers Praktijk Vica voor dergelijke aanspraken door of namens de Coachee.

3. Het betreden van het terrein van Praktijk Vica geschiedt op eigen risico. Praktijk Vica sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit.

4. Opdrachtgever is zich bewust van de risico’s die het werken met paarden met zich meebrengt en geeft bij deze aan hier voldoende door Praktijk Vica over te zijn geïnformeerd.

5. Opdrachtgever is verplicht om in het kader van de veiligheid en risico acceptatie ten alle tijden de instructies van Praktijk Vica op te volgen voor, tijdens en na het afnemen van een dienst van Praktijk Vica.

6. Opdrachtgever is verplicht om tijdens het deelnemen aan een dienst met paarden, de door Praktijk Vica voorgeschreven richtlijnen rondom te dragen kleding en schoeisel te hanteren. Dit houdt in: Altijd dichte stevige schoenen aan bij de paarden, geen mobiele telefonie of andere apparaten in zakken of kleding houden, geen oorbellen en andere sieraden, kleding aangepast op de het seizoen waarin er gewerkt wordt.

7. Het is niet toegestaan om met eten in de zakken het terrein van Praktijk Vica te betreden. Dit in verband met de veiligheid van mens en dier.

8. Door op het terrein te verblijven en deel te nemen aan dienst gaat de Opdrachtgever akkoord met het bovenstaande.

Artikel 11. Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.  

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Praktijk Vica geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Praktijk Vica niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. Praktijk Vica heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Praktijk Vica zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hen legt, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is mede gedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Praktijk Vica draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.

2. Praktijk Vica is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q. Coachees.

3. Praktijk Vica heeft het recht bij minderjarige coachees informatie te delen met ouders en verzorgers, al dan niet in toestemming of samenspraak met de coachee zelf, indien Praktijk Vica dit noodzakelijk acht voor de fysieke en mentale veiligheid van de coachee.

13. Auteursrecht

1. Het auteursrecht op werken bij de uitvoering van de overeenkomst door Praktijk Vica gemaakt berust bij Praktijk Vica. Alle door Praktijk Vica geproduceerde tekst en beeldmaterialen zoals trainingsmaterialen, filmopnamen, fotografie, brochures, handboeken, werkbladeren , werkmethodieken en publicaties zijn en blijven – onafhankelijk van de aard – intellectueel eigendom van Praktijk Vica en zijn door copyright beschermd.

2. Deelnemers zijn gerechtigd de materialen te gebruiken voor eigen gebruik en gebruik binnen hun organisatie. Vermenigvuldiging en/of doorgeven aan derden is niet toegestaan en wordt beschouwd als breken van de copyrights en is daarmee strafbaar. Het is nadrukkelijk verboden om teksten, filmopnamen of beeldmateriaal van Praktijk Vica te gebruiken voor publicaties, scholing, voordrachten of vergelijkbare gelegenheden. Mediapublicaties zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Praktijk Vica.

Artikel 14. Klachten

1. Praktijk Vica voert de diensten uit in overeenstemming met de beroepscode van het KREAC en acht zich gebonden aan de klachtenregeling van het KREAC. Deze gedragsregels zijn te vinden op de website van het kwaliteitsregister: www.kreac.nl.

2. Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen acht dagen nadat de Opdrachtgever dat redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de uitvoering van de overeenkomst, schriftelijk te worden gemeld aan Praktijk Vica. De ingebrekestelling bevat een zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de vermeende nalatigheid van Praktijk Vica zodat Praktijk Vica in staat is adequaat te reageren.

3. Indien een klacht gegrond wordt beoordeeld door Praktijk Vica, zal deze de werkzaamheden alsnog verrichten zoals betaamt, tenzij dat inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Die vermeende zinloosheid dient de Opdrachtgever dan te voegen in de ingebrekestelling. In een dergelijk geval is Praktijk Vica bij een aantoonbare schade maximaal gehouden binnen de grenzen van artikel 9 van deze voorwaarden.